MŪSU RAŽOTIE

METINĀŠANA

Praktisko mācību darbu apraksti

Rokas elektroloka metināšana

Iekārtas, aparāti un instrumenti metināšanai ar elektroloku 

Mērķis: apgūt prasmi pārbaudīt, sagatavot darbam un apkalpot elektrometināšanas aparātus 

(posteņus). 

Uzdevums: pārbaudīt un sagatavot darbam metināšanas posteni. 

Laiks: 1 stunda.

Materiāltehniskais nodrošinājums: līdzstrāvas un maiņstrāvas metināšanas posteņi. 

Darba gaita. 

Pirms elektrometināšanas aparatūras ieslēgšanas pārbauda metināšanas posteņa 

atbilstību darbam: 

posteņa apgaismojumu; 

individuālos aizsardzības līdzekļus; 

instrumentus; 

gāzu nosūkšanu; 

metināšanas aparāta un sekundārā tinuma zemējumu (vajadzības gadījumā pievelk 

skrūvju savienojumus); 

metināšanas strāvas stipruma regulēšanas iespējas. Veic metināšanas aparāta ārējo 

apskati. Pamanītos defektus novērš; 

darba kabeļu un elektroda turētāja izolāciju, to kontaktu drošību (vajadzības 

gadījumā pievelk skrūvju savienojumus); 

polaritāti (līdzstrāvas aparātiem). Pievieno kabeļus pēc tiešās un apgrieztās 

polaritātes slēguma shēmas; 

vajadzīgo strāvas regulēšanas diapazonu. Pirms strāvas diapazona pārslēgšanas 

obligāti jāizslēdz metināšanas aparāts; 

metināšanas taisngrieža dzesēšanas ventilatora darbību un gaisa plūsmas virzienu. 

Paškontroles jautājumi: 

1.  Kādi darba drošības noteikumi jāievēro, ekspluatējot metināšanas aparātus? 

2.  Kādi ir ražošanas traumatisma veidi? 

3.  Kādam ir jābūt metinātāja apģērbam un apaviem? 

4.  Kā sniegt pirmo palīdzību elektrotraumu gadījumā? 

5.  Kā jāizvēlas aizsargfiltri? 

6.  Kādi ir elektrometināšanas aparatūras apkalpošanas noteikumi? 

Vērtējums: izglītojamā zināšanas un prasmi vērtē ar atzīmi 10 baļļu sistēmā atkarībā no 

sagatavotības darba izpildei; 

darba praktiskās izpildes kvalitātes; 

darba izpildes patstāvības; 

darba drošības prasību ievērošanas; 

atbildēm uz pasniedzēja jautājumiem. 

Stacionāra rokas loka metināšanas posteņa iekārtojumsKalts Metāls All rights reserved SINCE 2014 ® Copyright © 2014- Partners OTTOMANMETAL-KALTSMETALS

Nodrošina Blogger.